icon_uitslagen

Uitslagen

Uitslagen 84e Sneekweek

Aankondiging / Notice of Race 2019

Download onderstaand de aankondiging in PDF formaat: 

Sneekweek aankondiging 2019.pdf

 

 

Download the English Notice of Race in PDF below: 

Sneekweek Notice of Race 2019 def.pdf

 

ALGEMENE MEDEDELINGEN:

I.

De officiële opening van de Sneekweek zal plaatsvinden op vrijdag 2 augustus 2019 om 19:00 uur in het theater van Sneek. Deze bijeen­komst is alleen toegankelijk voor genodigden.

 

 

Na de opening vindt er om ca. 21.30 uur een Vlootschouw plaats door de Sneeker grachten. De vlootschouw zal worden afgenomen door de Vlootvoogd van de Sneekweek, drs. A. A. M. Brok, Commissaris der Koning van Fry­slân. Aan deze vlootschouw nemen alleen de schepen deel die hiervoor zijn uitgenodigd.

 

II.

Ingeschreven deelnemers kunnen zich melden:

 

 

  • op vrijdag 2 augustus, 's middags tussen 14.30 en 17.30 uur in café-restaurant 'De Kajuit', Dompleane 1 te Sneek (bij Jachthaven Domp I) of
 

 

  • Vanaf zaterdag 3 augustus vanaf 08.30 uur bij het Wedstrijdcentrum van de KWS op het Starteiland.
 

 

Hierbij worden de Sneekweekboekjes met de wedstrijdbepalingen en de deelnemersherinneringen aan de ingeschreven deelne­mers ver­strekt. 

 

 

Tevens zijn tegen betaling wedstrijdtekens en zeilwedstrijd-reglemen­ten (RvW 2017-2020) ver­krijgbaar. Deelnemers kunnen hier ook hun Sneekweek-pontpas laten maken. Hiervoor is een pasfoto nodig. Vergeet dus niet een pasfoto mee te nemen!

 

 

1.     DE REGELS

 

1.1

De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd in de Regels voor Wedstrijdzeilen 2017 - 2020 (RvW).

 

1.2

De standaard wedstrijdbepalingen zoals vermeld als bepalingen van het Watersportverbond Bijlage Z in de Regels voor wedstrijdzeilen zullen van toepassing zijn.

 

1.3

De lokale wedstrijdbepalingen kunnen deze wedstrijdbepalingen wijzigen

 

1.4

In geval van strijdigheid tussen talen zal de Engelse tekst van de RvW voorrang hebben.

 

1.5

Voor de teamwedstrijden is Appendix D en een aanvullende set “Lokale” Wedstrijdbepalingen van toepassing.

 

2.       RECLAME

 

Er mag van boten vereist worden dat ze reclame voeren die is gekozen en verstrekt wordt door de Organiserende Autoriteit. Dit geld voor alle door World sailing erkende klassen, en de Splash Red en Olympiajol klassen.

       

3.       DEELNAMERECHT EN INSCHRIJVINGEN

 

3.1

Iedere persoon aan boord, woonachtig in Nederland, dient in het bezit te zijn van de vereiste wedstrijd- of bemanningslicentie. Deze regel is niet van toepassing op de zeilers in de Optimist C.

 

3.2

Iedere boot dient een geldig meetcertificaat te hebben.

 

3.3

Om de wedstrijden van een klasse door te kunnen laten gaan, moeten er op de sluitingsdatum van de inschrijving tenminste 7 boten per dag zijn ingeschreven. Indien er op deze datum minder dan 7, maar tenminste 3 boten per dag zijn ingeschreven, kan er in die klasse gestart worden in een mixklasse, waarbij meerdere klassen worden samengevoegd in één start.

 

3.4

De inschrijving geschied enkel via www.sneekweek.nl.

 

3.5

Het inschrijfgeld dient te worden voldaan met IDeal of Creditcard.

 

3.6

Zowel de inschrijving als de betaling moeten voor de sluitingsdatum van de inschrijving zijn ontvangen door het wedstrijdsecretariaat.

 

3.7

Bij terugtrekking na de sluitingsdatum vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats.

 

3.8

De sluitingsdatum van de inschrijving is: Zondag 28 juli 2019 24.00 uur

   

Schrijf je op tijd in voor de Sneekweek, zodat je zeker bent van een vermelding in het programmaboekje!

 

3.9

Bij een te late inschrijving wordt € 10,- in rekening gebracht. Dit bedrag komt ten gunste van het KWS jeugdzeilen.  

 

3.10

Bij problemen of wijzigingen van een inschrijvingen kan contact opgenomen worden met Marieke Guichard: inschrijving@kws-sneek.nl  

 

3.11

Indien er in gesplitste klassen A en B niet voldoende boten zijn ingeschreven, behoudt het wedstrijdcomité zich het recht voor deze klassen samen te voegen.

 

3.12

Wanneer het aantal inschrijvingen in een bepaalde klasse meer dan 40 deelnemers is, behoudt genoemd comité zich het recht voor deze klasse te splitsen.

   

De definitieve kwalificatie-groepsindeling wordt i.o.m. de klassenorganisatie bepaald. Als het Wedstrijdcomité beslist vooraf een klasse in meerdere groepen in te delen, dan is een door het Wedstrijdcomité gemaakte indeling geen grond voor een Verzoek om Verhaal. Dit wijzigt regel 62.1(a) RvW.

 

3.13

De deelnemers aan de Teamwedstrijden in de Regenboogklasse worden aangewezen door de besturen van de Koninklijke Watersportvereniging “De Kaag” en de Koninklijke Watersportvereniging Sneek.

 

 

 

4.       INSCHRIJFGELD

 

Het inschrijfgeld bedraagt :

 

Jeugdboot

€   8,50 per dag

 

Eénmansboot

€ 12,25 Per dag

 

Tweemansboot

€ 16,00 Per dag

 

Driemansboot

Viermansboot

€ 20,25 Per dag

€ 23,50 Per dag

       

5.       PROGRAMMA VAN DE WEDSTRIJDEN

 

5.1

Het startrooster zal worden vermeld in het lokale wedstrijdbepalingen en zal zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 2 dagen voor de eerste start op deze site te vinden zijn.  

 

5.2

Voor alle klassen zullen 6 wedstrijden worden geprogrammeerd. Dagelijks één wedstrijd.

 

5.3

De tijd voor het waarschuwingssein voor de eerste wedstrijd is 09.55 uur.

 

5.4

In de Regenboogklasse worden op zondag 4 augustus en dinsdag 6 augustus 2019 ´s avonds vanaf ca. 18.00 uur de zgn. "Holland-Friesland Teamwedstrijden" gehouden op een speciale wedstrijdbaan voor het eiland. Nadere informatie hierover zijn te vinden in de lokale wedstrijdbepalingen.

       

6.       WEDSTRIJDBEPALINGEN

 

6.1

De Lokale Wedstrijdbepalingen zullen zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 2 dagen voor de eerste start op deze site te vinden zijn.

 

6.2

De wedstrijdbepalingen zullen daarnaast ook worden verstrekt bij aanmelding in ‘De Kajuit’ en bij het wedstrijdcentrum.

 

6.3

Het wedstrijdcentrum is op zaterdag geopend vanaf 08.30 uur en de andere dagen vanaf 09.00 uur tot minimaal een uur na de finish van de laatste boot.

       

7.       DE BANEN

 

De wedstrijden zullen worden verzeild op de KWS Sneekweekbanen (versie 2018).

 

 

 

 

8.     STRAFSYSTEEM

 

Voor alle deelnemende klasse(n) is RvW 44.1 gewijzigd zodat de Twee-Ronden Straf is vervangen door de Eén-Ronde Straf.

       

9.       PRIJZEN

 

9.1

In iedere klasse worden prijzen per race ter beschikking gesteld en wel als volgt:

 

 

In de Jeugdklassen (Optimist, Flits, Splash Blue, laser 4.7 en RS-Feva) zijn maximaal 7 prijzen per race beschikbaar:

Bij 3 t/m 6 inschrijvers : 1 prijs (Mix-klasse)
Bij 7 t/m 9 inschrijvers : 2 prijzen
Bij 10 t/m 12 inschrijvers : 3 prijzen
Bij 13 t/m 14 inschrijvers : 4 prijzen
Bij 15 t/m 19 inschrijvers : 5 prijzen 
Bij 20 t/m 24 inschrijvers : 6 prijzen
Bij 25 en meer inschrijvers : 7 prijzen

Voor de overige klassen zijn maximaal 5 prijzen per race beschikbaar:

Bij 3 t/m 6 inschrijvers : 1 prijs (Mix-klasse)
Bij 7 t/m 10 inschrijvers : 2 prijzen
Bij 11 t/m 15 inschrijvers : 3 prijzen
Bij 16 t/m 20 inschrijvers : 4 prijzen
Bij 21 t/m en meer inschrijvers : 5 prijzen

 

   

Het aantal inschrijvers dat geregistreerd staat op de sluitingsdatum van de inschrijving is hierbij bepalend! Er zijn prijzen voor zowel stuurman als bemanning, totaal maximaal vier per boot. Voor de Valk zijn er 2 prijzen per boot.

 

9.2

Indien in een klasse meerdere boten zijn ingeschreven, waarvan slechts één start en de wedstrijd beëindigt, wordt aan hem de tweede prijs toegekend.

 

9.3

Is in een klasse het aantal boten dat start groter dan één, doch gelijk aan of kleiner dan het aantal prijzen, dan wordt het aantal prijzen verminderd tot het aantal gestarte boten, verminderd met één.

 

9.4

De stuurman en ieder lid van de bemanning van een prijswinnende boot ontvangt dezelfde prijs. (Met in achtneming van bepaling 9.1)

 

9.5

De prijzen zijn dagelijks op te halen bij het Wedstrijdcentrum. Na afloop van de Sneekweek kan geen aanspraak meer gemaakt worden op de prijzen.

 

9.6

In alle klassen wordt over de totale wedstrijdserie één hoofd­prijs verzeild. Deze hoofdprijs wordt alleen uitgereikt aan klassen die minimaal 7 inschrijvers hebben en die alle dagen aan de serie hebben ingeschreven.

 

9.7

De hoofdprijsuitreiking zal plaatsvinden op donderdag vanaf 20.00 uur, voorafgaand aan het daverende slotfeest. Kaarten zijn te koop bij de inschrijving en bij het wedstrijdcentrum.

       

10.       ONTZEGGING VAN HOGER BEROEP

 

Het recht om in hoger beroep te gaan tegen beslissingen van het Protestcomité aangaande de kwalificatiewedstrijden wordt ontzegd. Het Watersportverbond heeft hiervoor toestemming verleend conform regel 70.5(a) en de bepaling van het Watersportverbond.

       

11.       AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID

 

10.1

Deelnemers nemen conform regel 4, geheel voor eigen risico deel aan de wedstrijdserie.

 

10.2

De Koninklijke Watersportvereniging Sneek, of enige andere bij de organisatie van de wedstrijden betrokken partij, accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor materiele  schade of persoonlijk letsel of dood, veroorzaakt in samenhang met of voor, gedurende of na de wedstrijdserie.

       

12.       VERZEKERING

 

Iedere deelnemende boot dient in het bezit te zijn van een wettelijke aansprakelijkheid verzekering met een minimumdekking van € 1.500.000,- per gebeurtenis of het equivalent daarvan.

       

13.       OVERIGE INFORMATIE

 

13.1

Voor informatie over inschrijvingen kunt u zich richten tot Marieke Guichard: inschrijving@kws-sneek.nl 

 

13.2

Voor overige informatie kunt u zich richten tot het wedstrijdsecretariaat; Afke Deen: wedstrijdzeilen@kws-sneek.nl of schriftelijk via KWS, Postbus 100, 8600 AC, Sneek.

   

N.B. Via deze mailadressen en postbus zullen géén inschrijvingen worden geaccepteerd.

 

13.3

Via het Twitter-adres @kwssneek, www.sneekweek.nl en de Sneekweek App zal tijdens de Sneekweek wedstrijd-gerelateerde informatie worden gegeven aan de deelnemers.

 

13.4

Via het Twitter-adres @Sneekweekzeilen en Facebookpagina Sneekweekzeilen zal algemene informatie over de Sneekweek en leuke acties van onze sponsoren te vinden zijn.