iconInschrijven

Lid worden?

kijk wat de KWS kan bieden

iconVereniging

Vrijwilliger worden

Samen zeilen / organiseren

iconWedstrijden

inschrijven

wedstrijden en trainingen

aankondiging

AANKONDIGING

voor

het 27e Houtevenement

In de 16m2-, 30m2-, Pampus- en Regenboogklasse

Georganiseerd door de KONINKLIJKE WATERSPORTVERENIGING SNEEK (K.W.S.)

In samenwerking met het Houtcomité

Op 18 en 19 juni 2016

te houden op het Sneekermeer.

 

 

 

ALGEMENE MEDEDELINGEN:

  • Vaartijden pont:

De pont naar het starteiland vaart op vrijdagavond tot 22.00 uur, op zaterdag van 8.30 – 22.00 uur en op zondag vanaf 9.00 uur.

  • Kranen:  

De KWS heeft de beschikking over een eigen kraan en trailerhelling nabij het Sneekermeer. Deelnemers aan het Houtevenement 2016 kunnen de dag voorafgaande aan het evenement van 18.30-20.30 uur, op de eerste dag van het evenement van 08.30-11.00 uur en na afloop van het evenement, tegen betaling van €12,50 gebruik maken van de kraan faciliteiten. Voor het kranen op andere tijden kunt u telefonisch een afspraak maken via telefoon 06-22446921. Het gebruik van de trailerhelling is gratis. De inrit voor de kraan en trailerhelling is tegenover de afslag van de weg naar het pontje van het Starteiland. Op het parkeerterrein is tevens gelegenheid om boottrailers te stallen.

 

 

1 DE REGELS
  1.1 De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd in de Regels voor Wedstrijdzeilen 2013 - 2016 (RvW)
  1.2 De Standaard wedstrijdbepalingen zoals vermeld in Appendix S zullen van toepassing zijn.
  1.3 De Lokale Wedstrijdbepalingen kunnen deze wedstrijdbepalingen wijzigen.
  1.4 In geval van strijdigheid tussen talen zal de Engelse tekst van de RvW voorrang hebben.
  1.5 Ieder persoon aan boord, woonachtig in Nederland, moet lid zijn van een vereniging of andere organisatie aangesloten bij het Watersportverbond.
 
2 RECLAME
  Er mag van boten vereist worden dat ze reclame voeren die is gekozen en verstrekt door de Organiserende Autoriteit.
 
3 DEELNAMERECHT EN INSCHRIJVING
  3.1 Iedere persoon aan boord, woonachtig in Nederland, moet in het bezit zijn van de vereiste licentie.
  3.2 Iedere boot moet een geldig meetcertificaat hebben.
  3.3 De inschrijving geschied via deze site.
  3.4 Het inschrijfgeld dient te worden voldaan met IDEAL of Creditcard.
  3.5 Zowel de inschrijving als de betaling moeten voor de sluitingsdatum van de inschrijving zijn ontvangen door het wedstrijdsecretariaat.
  3.6 Bij terugtrekking na de sluitingsdatum vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats.
  3.7 Sluitingsdatum van de inschrijving: 12 juni 2016
  3.8 Wijzigingen van een reeds gedane inschrijving kan uitsluitend per e-mail naar: inschrijving@sneekweek.nl
 

3.9

 

Wanneer er op 12 juni, 40 of meer deelnemers in een klasse zijn ingeschreven, kan worden besloten de deelnemers,

verdeeld over 4 subgroepen, kwalificatiewedstrijden te laten zeilen.

 
4 INSCHRIJFGELD
  4.1        Het inschrijfgeld bedraagt voor alle klassen € 40,-
  4.2 Bij een te late inschrijving wordt € 5,- in rekening gebracht. Dit bedrag komt ten gunste van het Houtcomité .
 
5 PROGRAMMA VAN WEDSTRIJDEN
  5.1 Het startrooster zal zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 2 dagen voor de eerste start op deze site te vinden zijn.
  5.2 Voor alle klassen zullen 5 wedstrijden worden geprogrammeerd.
  5.3 De tijd voor het waarschuwingssein voor de eerste wedstrijd is 10.55 uur.
 
6 WEDSTRIJDBEPALINGEN
  6.1 De Lokale Wedstrijdbepalingen zullen zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 2 dagen voor de eerste start op deze site te vinden zijn.
  6.2 De wedstrijdbepalingen zullen niet bij het wedstrijdcentrum worden verstrekt.
  6.3 Het wedstrijdcentrum is op 18 juni geopend vanaf 09.00 uur.
 
7 DE BAAN
  7.1       De wedstrijden worden gevaren op een zgn. trapeziumbaan
  7.2          De 16m2 klasse en de Pampusklasse varen de innerloop en de 30m2 klasse en de Regenboogklasse varen de outerloop.
 

7.3    

     

 Indien er in een of meer klassen kwalificatiewedstrijden worden gevaren (zie art. 5) kan er voor worden gekozen om andere banen te varen.

Indien dit het geval is zullen deze banen bekend worden gemaakt op vrijdag 17 juni via het mededelingenbord bij het wedstrijdcentrum.

 
8 PRIJZEN
 

8.1

 

 

 

 

Van elke gevaren race van zaterdag 18 juni zal in elke klasse een sprintprijs worden uitgereikt. Deze worden uitgereikt n.a.v. de 1e doorkomst

bij het 1e bovenwindse merkteken en zullen op zaterdagavond worden uitgereikt. Elke deelnemer kan 1 sprintprijs winnen.

Wanneer een deelnemer vaker dan 1 keer als 1e het 1e bovenwindse merkteken passeert schuift de sprintprijs automatisch naar de

volgende deelnemer.

 

8.2

 

De uitreiking van de hoofdprijzen zal op de laatste dag van het evenement om circa 15.00 uur (weersomstandigheden en protestbehandeling

voorbehouden) plaatsvinden nabij het Wedstrijdcentrum van de KWS op het Kolmeersland.

 
9 AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID
  9.1 Deelnemers nemen conform regel 4, geheel voor eigen risico deel aan de wedstrijdserie.
 

9.2

 

De organiserende Autoriteit accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor materiele schade of persoonlijk letsel of dood, veroorzaakt in

samenhang met of voor, gedurende of na de wedstrijdserie.

 
10 VERZEKERING
 

Iedere deelnemende boot dient in het bezit te zijn van een wettelijke aansprakelijkheid verzekering met een minimumdekking van € 1.500,00 per

gebeurtenis of het equivalent daarvan.

 
11 OVERIGE INFORMATIE 
  11.1 Voor informatie over inschrijvingen kunt u richten tot Marieke Guichard: inschrijving@sneekweek.nl
  11.2 Via Twitter @Sneekweek en deze website zal tijdens het evenement informatie worden gegeven aan de deelnemers.
  11.3 Voor overige informatie kunt u zich richten tot het Houtcomité:
             
Klasse : Website : Naam: e-mail:  
16 m2  www.16m2.nl Klaas Westerdijk westerdijkklaas@hotmail.com  
30 m www.30m2.nl Pieter Tuinstra pietertuinstra@home.nl  
Pampus www.pampusclub.nl Marieke Guichard pampusclubnoord@outlook.com  
Regenboog www.regenboogclub.nl Peter Schuil pschuil@home.nl